Jak dbać o siebie w ciąży?

 

Jak dbać o siebie w ciąży? mama-store.pl

 

Ciąża jest wyjąt­ko­wym sta­nem. Dla każ­dej z nas jest to czas, gdy jeste­śmy pełne obaw. Naj­waż­niej­szą rze­czą jest to, aby uro­dzić zdrowe dziecko. Jed­nak to zależy od tego, jaki tryb życia pro­wa­dzimy? Zobacz, na co powin­naś zwró­cić uwagę.

 

Spo­ży­waj pra­wi­dłowo zbi­lan­so­waną dietę

Pierw­szą rze­czą, jest spo­sób, w jaki się odży­wiamy. Dla­tego, że poprzez pra­wi­dłowo zbi­lan­so­waną dietę, dostar­czysz dziecku nie­zbęd­nych skład­ni­ków odżyw­czych. Z pro­duk­tów, które spo­ży­wasz, two­rzą się komórki, tkanki i narządy Two­jego dziecka. Dla­tego tak ważne jest, aby Twój jadło­spis był uroz­ma­icony i zapew­niał pło­dowi wszyst­kie wita­miny, mikro­ele­menty oraz pozo­stałe skład­niki. Wyko­rzy­staj 40 tygo­dni na to, aby zmie­nić swoje nawyki żywie­niowe i zacznij wybie­rać tylko zdrowe pro­dukty.

 

Wyko­nuj nie­zbędne bada­nia

Będziesz mieć pew­ność, że ciąża pra­wi­dłowo roz­wija się, jeśli będziesz wyko­ny­wać bada­nia. Dzięki nim będziesz mogła w porę zare­ago­wać na nie­do­bór wita­min i mine­ra­łów płodu. Unik­niesz zagro­że­nia cukrzycą cią­żową, nad­ci­śnie­nie oraz ane­mię. Zapo­bie­gniesz rów­nież przed­wcze­snemu porodu.

 

Naucz się tech­nik relak­sa­cyj­nych

Dłuż­szy stres może dopro­wa­dzić do skur­czy mię­śni macicy i spo­wo­do­wać poro­nie­nie lub przed­wcze­sny poród. Przez to możesz stra­cić ciążę albo wpły­nąć na nie­pra­wi­dłowy roz­wój układu ner­wo­wego dziecka. Dla­tego naucz się tech­nik relak­sa­cyj­nych. Dosko­na­łym spo­so­bem na odprę­że­nie się jest medy­ta­cja. Możesz medy­to­wać dosłow­nie wszę­dzie rów­nież pod­czas spa­ceru. Innym spo­so­bem relak­so­wa­nia się jest zaży­wa­nie kąpieli czy też wyko­ny­wa­nie ćwi­czeń dla cię­żar­nych.

 

Uni­kaj spo­ży­wa­nia uży­wek

Pale­nie papie­ro­sów oraz picie alko­holu może dopro­wa­dzić do nie­od­w­ra­cal­nych zmian w orga­ni­zmie płodu. Dzieci kobiet palą­cych są słab­sze, mniej­sze, a ich płuca i mózgi są gorzej roz­wi­nięte od dzieci uro­dzo­nych przez zdrowe kobiety. Nie wdy­chaj też dymu tyto­nio­wego. Szko­dliwe dzia­ła­nie ma też alko­hol. W nadmier­nej ilo­ści może dopro­wa­dzić do powsta­nia u dziecka zespołu FAS.

 

Kon­tro­luj wagę

Oprócz kon­tro­wa­nia wagi, zacznij dbać rów­nież o to, ile spo­ży­wasz kalorii. W ciąży wystar­czy, że będziesz spo­ży­wać 300 kcal wię­cej niż przed ciążą. Dzięki temu unik­niesz zaparć, boli krę­go­słupa, żyla­ków, hemo­ro­idów. Zapo­bie­gniesz także nie­bez­piecz­nym sta­nom dla dziecka: nad­ci­śnie­niu, cukrzycy cią­żo­wej czy też infek­cji dróg moczo­wych.

 

Zapla­nuj zakupy

Już na eta­pie ciąży zapla­nuj zakupy dla dziecka dla sie­bie. To ważne, abyś pomy­ślała o sobie wcze­śniej niż po poro­dzie. Dla­tego, że póź­niej nie będziesz już mieć aż tyle czasu na to. Zaopatrz się w biu­sto­nosz do kar­mie­nia, przy­go­tuj koszulę ciążową lub wygodną piżamę do szpi­tala oraz obu­wie. Wszyst­kie nie­zbędne rze­czy, znaj­dziesz w asor­ty­men­cie naszego sklepu. Oprócz sze­ro­kiej oferty mamy ofe­ru­jemy Ci coś jesz­cze. Pro­po­nu­jemy Ci zniżkę na wszyst­kie pro­dukty oraz wspar­cie pod­czas kupo­wa­nia w naszym skle­pie inter­ne­to­wym mama-store.pl. Na każ­dym eta­pie współ­pracy ofe­ru­jemy Ci rów­nież pełne zaan­ga­żo­wa­nie, wspar­cie oraz bez­pie­czeń­stwo, które jest tak ważne.